Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose
UBND tỉnh Long An tiếp tục ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Ngày 26 tháng 8 năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3055/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hướng dẫn của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư thực hiện tại các khu công nghiệp sau:

1. KCN Đức Hoà III - Thái Hoà;

2. KCN Hải Sơn giai đoạn 1+2 và giai đoạn 3+4;

3. KCN Nhựt Chánh;

4. KCN Phúc Long;

5. KCN Thịnh Phát;

6. KCN Cầu Tràm;

7. KCN Long Hậu;

8. KCN Tân Kim;

9. KCN Tân Đức;

10. KCN Xuyên Á;

11. KCN Phú An Thạnh;

12. KCN Thuận Đạo;

13. KCN Đức Hoà III – Anh Hồng;

14. KCN Long Hậu Hoà Bình;

15. KCN Đức Hoà 1;

16. KCN Tân Đô;

17. KCN Đức Hoà III – Hồng Đạt;

18. KCN Vĩnh Lộc 2.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An chịu trách nhiệm:

Một là tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường do Ban phê duyệt đối với các dự án thực hiện tại các khu công nghiệp nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hai là thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai các dự án do Ban phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; chủ trì trả lời ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường do Ban phê duyệt.

Ba là chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền.

Bốn là tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về các nội dung thực hiện theo ủy quyền tại Quyết định số 3055/QĐ-UBND trước ngày 31 tháng 12 hàng năm; đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp chung.

Năm là thông báo rộng rãi các nội dung được ủy quyền tại Quyết định số 3055/QĐ-UBNDđến các tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác./.

P.H.P (Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường)

» Các tin tức khác