Giá trị cốt lõi


Giá trị cốt lõi là kim chỉ nam giúp chúng tôi thực hiện sứ mệnh và đem lại lợi ích cho các nhóm hữu quan:
• Sự tín nhiệm là điều cốt yếu giúp xây dựng quan hệ bền vững về trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau và minh bạch với các nhóm hữu quan.
• Suy nghĩ và hành động một cách chính xác, hiệu quả và sáng tạo, thể hiện tính chuyên nghiệp.
• Nhận thức về môi trường và các giải pháp thân thiện với môi trường là phần tất yếu góp phần gìn giữ môi trường tự nhiên quý giá cho thế hệ tương lai.