Quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định mới
Ngày 06/02/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2013. Đây là Nghị định mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng được ban hành để thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004

Điểm nổi bật của nghị định này so với Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 là tăng cường chức năng quản lý nhà nước trong các dự án đầu tư xây dựng công trình, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và trách nhiệm của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình

Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình phải cung cấp thông tin về năng lực đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, các thông tin này làm cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng
T.M.V (P.QH&XD)
» Các tin tức khác